Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KRANENBURG KOZIJNEN TE HOOGEZAND

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van zaken en het verrichten van diensten gesloten door KRANENBURG KOZIJNEN, hierna te noemen: ’Kranenburg Kozijnen’, ten behoeve van zijn klanten en opdrachtgevers, hierna te noemen: ‘afnemer’.
 2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Kranenburg Kozijnen afwijkende, bedingen en bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen Kranenburg Kozijnen en afnemer zijn overeengekomen.
 3. De door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door Kranenburg Kozijnen schriftelijk bevestigd. Ingeval van strijdige bepalingen tussen die van Kranenburg Kozijnen en afnemer, prevaleren de voorwaarden van Kranenburg Kozijnen.
 4. Bij tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de tussen Kranenburg Kozijnen en afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. De door Kranenburg Kozijnen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Als afnemer aan Kranenburg Kozijnen gegevens, tekeningen, modellen e.d. verstrekt, mag Kranenburg Kozijnen uitgaan van de juistheid en volledigheid ervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Indien de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen, modellen e.d. niet juist en/of onvolledig blijken te zijn nadat Kranenburg Kozijnen de offerte heeft opgemaakt of aanbieding heeft gedaan, is Kranenburg Kozijnen gerechtigd de offerte c.q. aanbieding aan te passen conform de correcte en/of volledige gegevens.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen zijn geldig voor levering af fabriek.
 4. De voorwaarden in aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Als een offerte of aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Kranenburg Kozijnen het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om de offerte op te maken c.q. zijn aanbieding te doen, bij afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat afnemer de offerte, binnen dertig dagen na dagtekening ervan, ondertekend schriftelijk of digitaal aan Kranenburg Kozijnen heeft toegezonden.
 2. Tussentijdse prijswijzigingen die van invloed zijn op de kostprijs, zoals, doch niet uitsluitend, veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren zaken zelf, in lonen, vervoerskosten, valutakoersen, invoerrechten etc., mogen door Kranenburg Kozijnen in afwijking van de oorspronkelijke offerte worden doorberekend.
 3. Na het aanvaarden van de order of opdracht worden wijzigingen, opgegeven door afnemer, pas doorgevoerd indien deze schriftelijk door Kranenburg Kozijnen aan afnemer zijn bevestigd. Kranenburg Kozijnen behoudt zich het recht voor om door de afnemer opgegeven wijzigingen, niet door te voeren. Het niet doorvoeren van de opgegeven wijzigingen is nimmer een rechtsgeldige reden voor afnemer om de overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer blijft alsdan aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen koopprijs.
 4. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van afnemer en worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kranenburg Kozijnen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
 2. Bij het destructief verwijderen van bestaande kozijnen, kan de rondom aanwezige afwerklaag op de muren worden beschadigd. Kranenburg Kozijnen spant zich in om de beschadiging van de afwerklaag tot het minimum te beperken. Kranenburg Kozijnen kan echter nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige schade aan een afwerklaag als gevolg van het destructief verwijderen van bestaande kozijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kranenburg Kozijnen.  
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kranenburg Kozijnen de bevoegdheid om de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kranenburg Kozijnen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kranenburg Kozijnen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kranenburg Kozijnen zijn verstrekt, heeft Kranenburg Kozijnen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 5. Afnemer stelt Kranenburg Kozijnen in staat op locatie de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Afnemer stelt voorts kosteloos aan Kranenburg Kozijnen het gebruik van water en elektriciteit ter beschikking. Afnemer draagt voorts zorg voor de afgifte van vereiste vergunningen en toestemming van derden. 
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, zal Kranenburg Kozijnen pas uitvoering geven aan de volgende fase nadat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Meerwerk

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de werkzaamheden uitgevoerd in normale 5-daagse werkweken. Indien afnemer na het accepteren van de offerte werkzaamheden buiten de normale werkweken verlangt, worden de extra kosten die hieraan verbonden zijn als “meerwerk” in rekening gebracht.

Artikel 6: (Op)levering

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Kranenburg Kozijnen dit schriftelijk of mondeling aan afnemer heeft medegedeeld.
 2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn van Kranenburg Kozijnen.
 3. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Kranenburg Kozijnen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 4. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Kranenburg Kozijnen deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment dat Kranenburg Kozijnen afnemer bericht dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld.
 5. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kranenburg Kozijnen gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer. Tevens is Kranenburg Kozijnen gerechtigd om, zulks te zijner keuze, de betaling van het hem toekomende bedrag voor het niet afgenomene te vorderen of om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en in beide gevallen volledige vergoeding van de door hem dientengevolge geleden en te lijden schade te vorderen.
 6. De wijze van transport wordt bepaald door Kranenburg Kozijnen, tenzij anders overeengekomen. 
 7. Kranenburg Kozijnen is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Kranenburg Kozijnen is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Indien en zolang een deelzending door afnemer niet is betaald en/of afnemer anderszins in de nakoming van de overeenkomst of gemaakte afspraken tekort schiet, is Kranenburg Kozijnen gerechtigd de volgende (deel)zending(en) op te schorten totdat afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van Kranenburg Kozijnen om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 8. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment van levering, of op het moment waarop aan afnemer het bericht is gedaan dat de zaken ter beschikking staan van afnemer.

Artikel 7: Onderzoek, reclames, retourzendingen

 1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (op)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke tijd nadien, te onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het (op)geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen acht dagen na (op)levering schriftelijk aan Kranenburg Kozijnen te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na 9op)levering, te worden gemeld, bij gebreke waarvan afnemer geen beroep op wanprestatie zijdens Kranenburg Kozijnen meer toekomt.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van het geleverde. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kranenburg Kozijnen op de wijze zoals door Kranenburg Kozijnen aangegeven.
 4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 5. Retourzendingen welke niet zijn voorafgegaan door de in lid 3 van dit artikel bedoelde schriftelijke reclame, zijn niet toegestaan. De kosten van dergelijke ongeoorloofde retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer.
 6. In geval van ongeoorloofd retourneren van de zaken is Kranenburg Kozijnen gerechtigd de desbetreffende zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van afnemer op te slaan.
 7. Afnemer is verplicht tot zorgvuldig verpakken, verzenden en tot verzekeren van de te retourneren zaken. Afnemer is aansprakelijk voor schade door zijn schuld of nalatigheid aan de geretourneerde zaken ontstaan.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Kranenburg Kozijnen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel mededeling behoeft plaats te vinden. Afnemer is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Kranenburg Kozijnen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Voorts heeft Kranenburg Kozijnen het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
 4. Kranenburg Kozijnen heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9: Incassokosten

 1. Indien de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle door Kranenburg Kozijnen te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering, naast de wettelijke handelsrente, incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen alsdan 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 250,00. Ingeval van een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) zijn de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de afnemer-consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door Kranenburg Kozijnen geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Kranenburg Kozijnen totdat afnemer alle verplichtingen uit de met Kranenburg Kozijnen gesloten overeenkomst(en), is nagekomen.
 2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Kranenburg Kozijnen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Kranenburg Kozijnen ter inzage te geven.
 5. Door Kranenburg Kozijnen geleverde zaken, die krachtens het in lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Kranenburg Kozijnen is gerechtigd om aan deze eerdere doorverkoop de voorwaarde te verbinden dat de vordering uit bedoelde koopovereenkomst(en) aan Kranenburg Kozijnen tot zekerheid worden verpand.
 6. Voor het geval dat Kranenburg Kozijnen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Kranenburg Kozijnen, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kranenburg Kozijnen zich bevinden en die zaken zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, terug te nemen.
 7. Totdat afnemer aan Kranenburg Kozijnen alle in het kader van overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan Kranenburg Kozijnen de desbetreffende zaken van afnemer onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij afnemer ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.
 8. Indien overeengekomen termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is Kranenburg Kozijnen tevens gerechtigd de door haar geleverde en verwerkte zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object waarin de zaken zijn verwerkt. Kranenburg Kozijnen kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij afnemer.

Artikel 11: Beperking en uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Kranenburg Kozijnen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt welke het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan Kranenburg Kozijnen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking de schade waartegen Kranenburg Kozijnen verzekerd is.
 2. Indien Kranenburg Kozijnen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen verzekering heeft gesloten voor de door afnemer geleden schade of genoemde verzekering om welke reden ook deze schade niet dekt, dan is de aansprakelijkheid van Kranenburg Kozijnen beperkt tot de hoogste van de navolgende bedragen:

a. € 5.000,–;

b. Het factuurbedrag van de overeenkomst in welk kader de schade is ontstaan.

 1. Kranenburg Kozijnen is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, stagnatieschade of gederfde winst.
 2. Kranenburg Kozijnen is slechts gehouden te leveren volgens de bij het tot stand gekomen van de overeenkomst, overeengekomen specificaties. Voor de toepasbaarheid van de door afnemer geleverde zaken voor welk doel dan ook, aanvaardt Kranenburg Kozijnen geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc., door Kranenburg Kozijnen vermeld in enig document, anders dan de opdrachtbevestiging, gelden slechts bij benadering waaraan afnemer geen rechten kan ontlenen.
 4. Kranenburg Kozijnen is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, bescheiden e.d. en adviezen door of namens afnemer verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Kranenburg Kozijnen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ondeskundig en volgens eventuele gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van de door Kranenburg Kozijnen geleverde producten.
 6. Kranenburg Kozijnen is voorts niet aansprakelijk voor de toepasbaarheid en duurzaamheid van door haar geleverde producten welke worden gebruikt als onderdeel van niet door haar geleverde zaken.
 7. Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van beschadiging als beschreven in artikel 4 lid 2 van deze algemene voorwaarden, is uitgesloten.
 8. Aanspraken jegens Kranenburg Kozijnen op grond van onjuist gegeven adviezen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen zes maanden nadat afnemer bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de betreffende opdracht.

Artikel 12: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kranenburg Kozijnen geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Kranenburg Kozijnen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kranenburg Kozijnen en niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Kranenburg Kozijnen worden daaronder begrepen.
 3. Kranenburg Kozijnen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kranenburg Kozijnen zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel Kranenburg Kozijnen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kranenburg Kozijnen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 13: Vrijwaringen

 1. De afnemer vrijwaart Kranenburg Kozijnen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien afnemer aan Kranenburg Kozijnen informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert afnemer dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Afnemer vrijwaart Kranenburg Kozijnen voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Kranenburg Kozijnen geleverde producten en/of materialen.
 4. Afnemer vrijwaart Kranenburg Kozijnen voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan afnemer is toe te rekenen.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Kranenburg Kozijnen tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Kranenburg Kozijnen, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door Kranenburg Kozijnen eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kranenburg Kozijnen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Kranenburg Kozijnen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kranenburg Kozijnen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kranenburg Kozijnen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kranenburg Kozijnen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Geschillen

 1. De bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst(en) tussen Kranenburg Kozijnen en afnemer.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Kranenburg Kozijnen en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Augustus 2017